آشنایی با برخی از ويژگی های خاص Seismobuild (نرم افزار ارزيابی و مقاوم سازی سازه های بتنی منطبق با آيين نامه ايران)