آزمون تالیفی طراحی معماری ویژه آزمون ورود به حرفه معماری؛ توضیحات جامع