وبینار انجمن بتن ایران با موضوع بررسي چالش هاي كارخانه هاي بتن آماده