مصاحبه اختصاصی موسسه ۸۰۸ با عمر محمد اعظم، سخنران دوره گام های اجرایی BIM؛ مطالعه موردی: پروژه Expolink امارات