فیلم وبینار ترندهای حوزه تکنولوژی های ساخت (با تمرکز بر بیم)