بخشی از فیلم آموزشی تحليل سازه و مقاومت مصالح (ويژه ارشد و دكتری عمران ٩٩)