فیلم وبینار شماره ۱: ایران پس از کرونا چه شکلی خواهد بود- میهمان این شماره: شرکت بسپاریم