فیلم وبینار شماره ۲: برگزار شده در تاریخ دوشنبه ۸ اردیبهشت با موضوع: تغییر به یکباره آینده پیش روی صنعت ساختمان کشور