مشاهده فیلم وبینار شماره 3 ایران پس از کرونا: با موضوع: "کاربرد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در ایران پس از کرونا"