آموزش های مباحث مقررات ملی ساختمان آمادگی ورود به حرفه عمران و معماری

مدل: 
S36

آموزش های مباحث مقررات ملی ساختمان آمادگی ورود به حرفه عمران و معماری

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 

این مجموعه شامل زیرمجموعه‌های زیر است که قابلیت انتخاب به صورت مجزا را هم دارد که می‌توانید در سبد خرید خودتان کم یا زیاد کنید:

 1. فیلم آمادگی آزمون ورود به حرفه-مبحث نهم (مطابق با ویرایش جدید)- آپدیت 1400
 2. فیلم آمادگی آزمون ورود به حرفه-مبحث سوم (مطابق با ویرایش جدید)- آپدیت 1400
 3. فیلم آمادگی آزمون ورود به حرفه-پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ (نظارت معماری)- آپدیت 1400
 4. فیلم آمادگی آزمون ورود به حرفه- مبحث نوزدهم ۱۹- آپدیت 1400 
 5. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث سوم (ویرایش92)
 6. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث چهارم، مدرس: مهدی بیات (ویرایش92)
 7. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث چهارم؛ آمادگی آزمون نظارت، مدرس: الناز قائمی (زمستان ۹۷)
 8. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث پنجم (آموزش بند به بند مقررات ملی) (ویرایش92)
 9. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هشتم (آموزش بند به بند مقررات ملی)، مدرس: مهدی بیات (ویرایش92)
 10. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هشتم؛ آمادگی آزمون نظارت، مدرس: الناز قائمی (پاییز ۹۷)
 11. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث نهم (آموزش بند به بند مقررات ملی) (ویرایش92)
 12. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هفتم (ویرایش92)
 13. فیلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هفتم (آموزش بلند مدت و مفهومی) (ویرایش92)
 14. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث یازدهم (آموزش بند به بند مقررات ملی) (ویرایش92)
 15. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث دوازدهم؛ عمران و معماری، مدرس: الناز قائمی
 16. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث پانزدهم؛ آموزش بند به بند مقررات ملی
 17. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هجدهم؛ آموزش بند به بند مقررات ملی
 18. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث بیست و دوم؛ آموزش بند به بند مقررات ملی
 19. فیلم راهکارهای موفقیت در آزمون طراحی معماری با بررسی موردی آزمون بهمن ۹۷
 20. فیلم آموزش ورود به حرفه طراحی معماری
 21. فیلم آموزشی ورود به حرفه طراحی معماری؛ آمادگی آزمون نظام مهندسی ۹۹،  مدرس : بهاره کاظمی
 22. فیلم آموزشی بررسی مهمترین تغییرات مبحث نهم ویرایش پنجم (۹۹) و کاربرد نرم افزاری آن
قیمت: 4,094,250 تومان
4,094,250 تومان
آموزش های مباحث مقررات ملی ساختمان آمادگی ورود به حرفه عمران و معماری